Общи условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ МАГАЗИН

Молим да прочетете внимателно настоящите Общи условия, преди да използвате електронния магазин. Тези общи условия представляват Договор за покупко-продажба между Вас като Клиент (Потребител) и „ПроИмпрес“ ЕООД. При всяко използване на електронния магазин www.getpro.bg Вие се съгласявате да бъдете обвързани от настоящите "Общи условия", както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички "Общи условия" по-долу, молим да не използвате нашия електронен магазин. "ПроИмпрес“ ЕООД е създал тези правила и ръководни принципи единствено с цел да бъдете защитени и да Ви бъдат осигурени безопасни, приятни и полезни минути, пазарувайки чрез електронния магазин www.getpro.bg.

ПРЕДМЕТ

Чл. 1. (1) Настоящите Общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между "ПроИмпрес" ЕООД, гр. София, ж. к. Дианабад бл. 20А, вх. Д, ет. 1, вписано в Търговския регистър с ЕИК 201596523, наричано по-долу "Доставчик", от една страна, и от друга стана лицето, съгласило се с настоящите "Общи условия", наричано по-долу "Клиент". Общите условия уреждат правилата за използване, заявяване и закупуване на предлаганите от "ПроИмпрес" ЕООД стоки и услуги чрез електронния магазин www.getpro.bg, наричан по-долу „Електронен магазин”.
(2) При направата на поръчка, Клиентът се съгласява да бъде обвързан с настоящите Общи условия, както и се задължава да ги спазва. Всички условия, различни от предвидените в Общи условия, се договарят в писмен вид, индивидуално и подлежат на писмено потвърждение от двете страни. Липсата на възражение се приема за одобрение.
(3) При спазване на Общите условия Доставчикът предоставя възможност на Клиента да закупува предлаганите стоки и услуги чрез електронния магазин www.getpro.bg.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

Чл. 2. Електронният магазин е достъпен на адрес в Интернет www.getpro.bg, чрез който Клиентите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Електронния магазин стоки, включително следното:
1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на Електронния магазин и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Електронния магазин чрез интерфейса на страницата на Електронния магазин, достъпна в Интернет;
3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от Електронния магазин;
4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с Електронния магазин, съгласно поддържаните от Електронния магазин начини за разплащане чрез банков превод и с наложен платеж с пощенски паричен превод;
5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от Електронния магазин;
6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
7. Да бъдат уведомявани за правата предимно чрез интерфейса на страницата на Електронния магазин в Интернет;
8. Да упражняват право на отказ от договор, сключен от разстояние, за стоките и услугите, предлагани от Доставчика, за които правото на отказ от договора е приложимо;

Чл. 3. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Клиентите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 4. (1) Клиентите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от Електронния магазин, чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет или друго средство за комуникация от разстояние.
(2) По силата на сключения с Клиента договор за покупко-продажба на стоки и услуги, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Клиента на поръчаните от него чрез интерфейса стоки.
(3) Клиентът заплаща на Доставчика възнаграждение за поръчаните стоки и услуги съгласно условията, определени на Електронния магазин и настоящите Общи условия. Възнаграждението е в размер на цената на стоката, обявена от Доставчика на адреса на Електронния магазин в Интернет и получената индивидуална оферта за надписване на стоката/те.
(4) Доставчикът доставя заявените от Клиента стоки и услуги в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на Електронния магазин и съгласно настоящите Общи условия.
(5) Цената за доставката се определя отделно от цената на стоките и услугите.

Чл. 5. (1) Клиентът и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Клиентите на сайта www.getpro.bg, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Клиента при извършване на регистрация, ако Клиентът е въвел съответното име и парола за достъп.

РЕД НА ПРИЕМАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ И ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 6. (1) Клиентът разполага с възможност да се запознае предварително с настоящите Общи условия, разположени на страницата на Електронния магазин. При всяко използване на електронния магазин www.getpro.bg, Вие се съгласявате да бъдете обвързани от настоящите "Общи условия" и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате.
(2) Клиентът се съгласява изрично с настоящите Общи условия по следния начин: преди натискане на бутоните "Поръчай" след преминаване на стъпката по "Регистрация", чрез отметка в квадратчето "Съгласен съм с Общите условия и Политиката за поверителност" на сайта www.getpro.bg. Ако Клиентът се е запознал и съгласил с настоящите Общи условия и изрази съгласието с указаното отбелязване, то той има възможността да продължи и чрез натискане на бутона "Поръчай" да завърши поръчката си. По този начин Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва.
(3) След изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Клиентът може да извърши заявки за покупка на предлаганите стоки и услуги чрез Електронния магазин, като се счита за обвързан с Общите условия и се задължава да ги спазва.

Чл. 7. (1) За да получи правото си да извършва валидни поръчки за закупуване на стоки и услуги чрез Електронния магазин, Клиентът трябва:
1. Да бъде дееспособно физическо лице над 18 години или дееспособно юридическо лице, надлежно регистрирано в Електронния магазин www. getpro.bg;
2. Да е попълнил вярно електронната регистрационната форма, като предоставените данни в електронната форма трябва да бъдат пълни, актуални и верни, както и при настъпване на промяна да актуализира предоставената информация в двудневен срок от тяхната промяната.
(2) В случай, че Клиентът предостави неверни данни или не отрази настъпили промени в тези данни в срока по чл. 7 (1), т. 2, Доставчикът има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на Клиента и достъпа до клиентския му профил.
Чл. 8. (1) За да използва Електронния магазин за покупка на стоки и услуги, Клиентът се задължава да извърши регистрация в сайта на Електронния магазин по смисъла на чл. 7.
(2) Доставчикът потвърждава извършената от Клиента регистрация чрез изпращане на писмо на посочен от Клиента електронен адрес, на който се изпраща информация за активиране на регистрацията. Клиентът потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронната препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация. След потвърждаването се създава акаунт на Клиента. Вследствие на този акт между него и Доставчика възникват договорни отношения.

Чл. 9. (1) Клиентът използва предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключи договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки и услуги в Електронния магазин.
(2) Договорът се сключва на български език.
(3) Договорът между Доставчика и Клиента представлява настоящите Общи условия, достъпни на сайта на Електронния магазин.
(4) Страна по договора с Доставчика е Клиентът съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Клиента. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.
(5) Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.
(6) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Клиента при Доставчика или приемането на Общите условия по друг изричен начин, включително чрез изявление в сайта на Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Клиента чрез интерфейса на Доставчика.
(7) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока Доставчикът изрично уведомява Клиента по подходящ начин чрез електронни средства.
(8) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.
(9) Доставчикът доставя стоките на посочения от Клиента адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Клиента данни са неверни или заблуждаващи.

Чл. 10. (1) Клиентът сключва договор за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:
1. Извършване на регистрация в Електронния магазин и предоставяне на необходимите данни, ако Клиентът няма до този момент регистрация в Електронния магазин или чрез поръчка на стока без да се извършва предварителна регистрация;
2. Влизане в системата за извършване на поръчки на Електронния магазин чрез идентифициране с име и парола.
3. Избиране на една или повече от предлаганите стоки на Електронния магазин и добавянето им към списък със стоки за покупка;
4. Предоставяне на данни за извършване на доставката;
5. Плащане на поръчката чрез банков превод;
6. Потвърждение на поръчката
(2) Клиентът може да сключи договор за покупко-продажба с Доставчика и без извършване на предварителна регистрация, като използва съответната функционалност в интерфейса на Електронния магазин. В случай, когато Клиентът не се е регистрирал предварително, потребителският профил се създава автоматично при първа поръчка и може да бъде достъпен по всяко време.

СПЕЦИФИЦИРАНЕ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ПРОДУКТИ

Чл. 11. (1) Основните характеристики на стоките, изображения, както и минималното количество за поръчка, предлагани от Доставчика, са определени в профила на всяка стока на сайта на Електронния магазин.
(2) Посочените цени на стоките в сайта са в лева с включен ДДС и са франко склада/офиса на Доставчика. Всяка посочена цена се отнася за закупуване на един брой от представената стока, освен ако изрично не е упоменато друго.
(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи за доставка до склада/офиса на Клиента не са включени в цените на стоките и се заплащат допълнително от Клиента.
(4) Доставчикът не се ангажира да подържа на склад стоката, посочена в Електронния магазин. Срокът за доставка е упоменат в характеристиката на всяка стока.
(5) Всички стоки в категория "На склад" се подържат налични в склада на Доставчика.
(6) В профила на всяка стока от сайта е отбелязана подходящата технологията за надписване. „ПроИмпрес“ ЕООД предлага опция за персонализация на предлаганите в сайта стоки с фирмено лого, слоган и т.н. Цените за надписване на стоките са функция на количеството на всяка рекламна стока и спецификата на избраната технология. Запитване за оферта може да изпратите на нашия мейл sales@getpro.bg. Всички услуги по надписването на стоката се заплащат допълнително и не се включени в цените на стоките на сайта на Електронния магазин.
(7) Снимките на стоките са илюстративни. Допустими са отклонения на действителните цветове с тези на екрана на Вашето устройство.
(8) Доставчикът не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за характеристиките на стоката.
(9) Доставчикът не носи отговорност при изчерпване на количества в склада на производителя. При невъзможност за доставяне на артикула поради неговото изчерпване Клиентът ще бъдете своевременно уведомен.

ПОРЪЧКА ЗА ПОКУПКА НА СТОКИ
Чл. 12. (1) Подаването на поръчка за покупка от Клиента се осъществява чрез последователното извършване на следните действия:
1. Определяне на вида и количеството на стоката и потвърждение на поръчката чрез натискане на виртуален бутон "КУПИ", обозначен в профила на съответна стока;
2. Преглед на "виртуалната количка с продукти", включваща преглед на общата стойност на поръчката, както и стойността на всяка от стоките и възможност за промяна на посочените количества и видове избрани от Клиента стоки, както и частично или цялостно нулиране на избраните до момента продукти. Всяка промяна на количество на стока, избрана от Клиента, трябва да бъде потвърдена чрез натискане на бутона "Потвърди" под полето за количество. Процесът на поръчване продължава след натискане на бутона "Поръчай";
3. Преглед на информацията за доставка. Ако адресът на доставка е различен от посочения в "Данни на клиента" се посочва желания адрес за доставка, който може да бъде актуализиран преди потвърждаването на всяка поръчка. Допълнителни коментари и уточняваща информация към заявката се вписват в полето "Коментар";
4. Преглед на данните за издаване на фактура и начина на плащане. Приемане и съгласие за плащане по банков път;
5. Заявяване на съгласие с настоящите Общите условия и политиката за поверителност на сайта. По този начин Клиентът потвърждава, че се е запознал с предварителната информация по член 11, че тази информация е предоставена от Доставчика на Клиента по ясен и разбираем начин, както и че Клиентът приема търговския характер на предложението и се съгласява, че то съответства с принципа на добросъвестност при търговските сделки и добрата търговска практика.
(2) Поръчката за покупка на стока/и от Електронния магазин “www.getpro.bg” се счита за извършена след натискане на бутона "Поръчай". Всяка валидна и приета поръчка получава автоматичен служебен номер, като клиентът получава потвърждение на посочения от него електронен адрес за кореспонденция и се добавя автоматично в профила му.
(3) Потребителски профил имат всички Клиенти на магазина, които са реализирали поне една поръчка. В случай, когато Клиентът не се е регистрирал предварително, потребителският профил се създава автоматично при първа поръчка и може да бъде достъпен по всяко време. В потребителския си профил всеки Клиент може да проследява статуса на активните си поръчки.
Въведеният реален електронен адрес за кореспонденция от Клиента се приема от интерфейса на Електронния магазин за потребителско име. Клиентът потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронната препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика.
При активиране на получения линк на електронна си поща Клиентът автоматично активира и потребителски си профил.
(4) При посочени непълен, неверен или грешен електронен адрес, адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, се счита, че същата е невалидна и за Доставчика не възниква задължение за нейното изпълнение.
(5) Поръчката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността й чрез изпращане на съобщение до електронния адрес на Клиента за кореспонденция. Договорът за продажба между Доставчика и Клиента влиза в сила с одобрението на поръчката от страна на Доставчика по електронна поща до Клиента и в профила на Клиента в Електронния магазин. Това одобрение ще включва още веднъж обозначението на поръчаните стоки и цената.
(6) Поръчката се смята за активна след получаване на плащане в размер на 50 % от общата й стойност.

ЦЕНИ, НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ, ДОСТАВКА И ПРЕДАВАНЕ НА ПОРЪЧКА

Чл. 13. (1) Посочените цени на стоките в сайта са в лева с включен ДДС и са франко склада/офиса на Доставчика. Всяка посочена цена се отнася за закупуване на един брой от представената стока, освен ако изрично не е упоменато друго.
(2) Цените за надписване на стоките са функция на количеството на всяка рекламна стока и спецификата на избраната технология. Запитване за оферта може да се изпратите на нашия електронен адрес sales@getpro.bg. Всички услуги по надписването на стоката се заплащат допълнително и не са включени в цените на стоките на сайта на Електронния магазин.

Чл. 14. (1) Доставчикът посочва преди потвърждаването на поръчката и сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки. Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приеме авансово плащане за 50% от стойността на поръчката чрез банков превод, която се смята за активна след получаване на плащане по нея. Преди получаване на стоката, Клиентът е задължен да заплати остатъчната стойност на поръчката до 100 %. Изключение от това правило са стоките в категория "На склад", при което Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика общата стойност на поръчката преди доставка чрез банков превод или в момента на доставка на куриера с наложен платеж с пощенски паричен превод. Клиентът при заплащане с наложен платеж с пощенски паричен превод се задължава да заплати общата стойност на поръчката, както и разходите, свързани с нейната доставка на адреса, посочен от Клиента в поръчката, в деня на доставка на стоката от куриер и разходите по наложения платеж с пощенски паричен превод При заплащане с наложен платеж с пощенски паричен превод, доставката се извършва от лицензирана куриерска фирма Спиди. При получаване на Вашата пратка, ще получите от куриера разписка за пощенски паричен превод, която замества фискалния бон и трябва да се окомплектова с издадената фактура от ПроИмпрес ЕООД.

(2) Доставчикът не носи каквато и да е отговорност за разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, когато валутата е различна от български лева.

Чл. 15 (1) Поръчаната стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка, надлежно попълнен в поръчката. Стойността на пощенските и транспортните разходи за доставка до склада/ офиса на Клиента не са включени в цените на стоките и се заплащат допълнително от Клиента.
(2) Транспортните разходи за поръчки с обща стойност над 250 лева без ДДС за град София се поемат от Доставчика.
(3) В случай, че Клиентът получи поръката си в офиса/склада на Доставчика, не заплаща друго освен общата стойност на поръчката.
(4) Стандартният срок за доставка е до 3 работни дни, ако стоките в момента на получаване на поръчката са налични на склад при Доставчика. Сроковете за доставка започват да текат след като стоката бъде предадена на куриера. В случай на недостатъчни количества на склад от дадена стока, поради динамичната промяна на наличните количества, след получаване на поръчка Доставчикът уведомява Клиента за този факт и му предоставя информация за най-ранния възможен срок за изпълнение. В този случай Клиентът решава дали срокът за изпълнение го удовлетворява и дали да се съгласи с предложения срок за доставка или да се откаже от поръчката.
(5) За всички неналични стоки на склад важат следните условия за доставка:
- стандартна доставка с групов внос от Европа - от 8 до 10 работни дни франко склада на Доставчика;
- стандартна доставка с индивидуален внос от Европа - от 5 до 7 работни дни франко склада на Доставчика, стойността на тази доставка се заплаща допълнително и е в размер на 35 лева без ДДС;
- експресна доставка с внос от Европа - от 1 до 2 работни дни франко склада на Доставчика, цената за тегло до 1,5 кг е 35 лева без ДДС за тегло над посоченото се изчислява допълнително по тарифната таблица на куриерската компания.
(6) Сроковете за доставка започват да текат от първия работен ден след получаване на авансово плащане съгласно чл. 12 ал.(6)
(7) Допустими са частични доставки по поръчка.
(8) Всякакви настъпили непредвидени форсмажорни обстоятелства дават правото на Доставчика да се откаже от частичното или цялостното изпълнение на поръчката.

Чл. 16. (1) Стоката се предава на Клиента или на трето лице, упълномощено да приеме стоката от името на Клиента. При получаване на пратката Клиентът е задължен да прегледа стоката в момента на получаването на пратката и ако съдържанието й не съответства на поръчката да уведоми за това Доставчика на електронния адрес sales@getpro.bg или на тел. 02/975 89 57. При предаване на стоките Клиентът или упълномощеното трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите ги документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на поръчката, но приема стоката при доставка на посочения от Клиента адрес за доставка.
(2) Клиентът получава поръчаните стоки в подходяща за транспорт опаковка на посочения адрес за доставка или до посочен офис на куриерската компания. В момента на доставката Клиентът получава стоките с приемо-предавателен протокол и фактура (при попълнени данни за фактура). При извършване на доставката стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Клиента или от упълномощено от него лице.
1. При установени нарушения във външния вид, възникнали при транспортирането, Клиентът или упълномощеното от него лице е длъжен/но да поиска от куриерската компания протокол за повредена пратка, който се подписва в присъствие на куриера, и да уведоми представител на Доставчика за възникналото събитие и естеството на нанесената щета на тел. 02/975 89 57 или на електронната поща sales@getpro.bg. На база подписания протокол за повредена стока Клиентът може да предяви иск за частично или пълно възстановяване на сумите по покупката, в това число и на транспортните разходи, при доказване на вина на превозвача. Във връзка с това препоръчваме застраховка на пратките (по преценка на Клиента).
2. При приемане на пратката от Клиента или упълномощеното лице без забележки всички и всякакви претенции за външни видими дефекти са неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай, че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на пратката и/или не бъде незабавно уведомен представител на Доставчика за възникналото събитие и естество на нанесената щета на тел. 02/975 89 57 или на електронната поща sales@getpro.bg, Клиентът губи правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в съответствие с настоящите Общи условия.

 

ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА

Чл. 17. (1) Клиентът има право да откаже поръчаната стока в следните случаи:
1. Доставената стока не съответства на вида на поръчаната, което не е било установено в момента на получаване на стоката. Клиентът може да поиска доставена му стока да бъде заменена със съответстващата от направената от него поръчка чрез отправяне на съответното писмено искане на електронния адрес sales@getpro.bg на Доставчика или да се откаже от договора за покупко-продажба като върне доставената стока.
2. Доставената стока е повредена при транспортиране и има съставен протокол за повредена стока и Доставчикът е уведомен за настъпилото събитие;
3. Доставената стока не може да бъде използвана поради наличие на съществен недостатък, правещ стоката негодна за ползване, установен след получаване на поръчката.
(2) Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за закупуване на стока чрез електронния магазин www.getpro.bg, в срок от 14 календарни дни, считано от датата на получаването й, при условие, че стоката не е използвана, не е нарушена целостта на опаковката й и стоката се намира във вида, в който е получена. В случай, че Клиентът се откаже от сключения договор в срока по предходното изречение, той следва да изпрати изявление за отказ от сключения договор до Доставчика и да върне стоката с ненарушена цялост и опаковка. Изявлението за отказ следва да бъде изпратено до Доставчика в писмена форма на адрес: „ПроИмпрес” ЕООД, гр. София 1172 , ж.к. Дианабад., бл. 20 А, вх. Д, ет. 1 в срока посочен в настоящата алинея (2). Транспортните разходи по връщане на стоката са за сметка на потребителя.
(3) При несъответствие на доставената стока с характеристиките, посочени в Електронния магазин на Доставчика или ако Клиентът се откаже от договора, Доставчикът възстановява цялата платена от Клиента сума, включително и транспортните разходи платени от Клиента за придобиване на стоката, ако има такива, в срок от 14 календарни дни от получаване на изявлението за отказ на Клиента, но след връщане на доставената стока в ненарушен търговски вид и опаковка. Доставчикът възстановява получената сума от Клиента, като използва същото платежно средства, използвано от Клиента при първоначалната транзакция, освен ако Клиентът е изпратил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие, че това не е свързано с разходи за Потребителя.
(4) Клиентът не може да се откаже от сключения договор по реда на алинея (2), когато:
1. Доставените стоките са изработени съобразно конкретни изискванията на клиента или по негова индивидуална поръчка. По смисъла на настоящите общи условия, стоките, предлагани чрез електронния магазин www.getpro.bg, които по искане на Клиента са допълнително надписани и/или външно променени по друг начин по искане на Клиента, направено допълнително в поръчката за покупка, ще се считат за стоки, изработени съобразно с конкретни изискванията на клиента и спрямо такива стоки Клиентът няма право на отказ по реда на ал.4 или
2. Доставените стоките са специално пригодени към личните нужди на Клиента, или стоките подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики, или тяхното естество не позволява да бъдат върнати.

 ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


Чл. 18. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Клиента съгласно Закона за защита на личните данни.
(2) От съображения за сигурност на личните данни на Клиента, Доставчикът ще изпрати данните само на електронния адрес, който е бил посочен от Клиента в момента на регистрацията.
(3) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни.
(4) Клиентът се съгласяват, че Доставчикът има право да обработва личните му данни, необходими за изпълнение на поръчките в Електронния магазин и изпълнението на договора.
Чл. 19. (1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Клиента да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
(2) В случай, че по някаква причина Клиентът е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената Методика за изгубени или забравени имена и пароли в рубриката "Често задавани въпроси".

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Чл. 20. (1) Настоящите Oбщи условия могат да бъдат изменяни едностранно от Доставчика, за което последният публикува уведомително съобщение на страницата на електронния магазин www.getpro.bg.
21. Доставчикът публикува тези Общи условия на сайта си заедно с всички допълнения и изменения в тях.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 22. Настоящите Общи условия и договор на Клиента с Доставчика се прекратяват в следните случаи:
1. по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
2. едностранно, с едномесечно предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
3. при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
4. прекратяване поддържането на електронния магазин www. getpro.bg
5. в други предвидени в закона случаи.


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 23. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия няма да води до недействителност на целия договор.
Чл. 24. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че не бъде постигнато съгласие, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд .
Чл. 25. За всички неуредени с настоящия договор въпроси, както и при евентуални бъдещи спорове се прилага законодателство на Република България.